>
  
  
  

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 15/12/2016, διεκπεραιώνονται αιτήματα Εφάπαξ παροχής και επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών μηνών μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013 και εκδίδονται χρηματικά εντάλματα έως και το Δεκέμβριο του 2013.

Για δε τα Εφάπαξ 20ετίας λόγω των διευκρινήσεων που απαιτήθηκαν από το Υπουργείο ως προς τον τρόπο υπολογισμού στα πλαίσια του Ν.4387/2016, υπήρξε καθυστέρηση. Σήμερα εκδίσουμε αποφάσεις Οκτωβρίου 2013.

Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο 2016, διεκπεραιώθηκε μέρος των αιτημάτων που εκκρεμούσαν από μονιμοποίηση αναπηρίας μετά την 1/9/2013 καθώς και μέρος των αιτημάτων με χρόνο ασφάλισης από 1/9/2013.

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 5/12/2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, η εξέταση των αιτήσεων έχει ως ακολούθως:
α) για την χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος, εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2014.
β) για την Επιστροφή των Ασφαλιστικών Εισφορών, εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν τους μήνες Δεκέμβριο του 2013 & Ιανουάριο του 2014.

Λιμενεργατών

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 5/12/2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών, εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2014.

Υπαλλήλων ΟΛΠ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 5/12/2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ, εξετάζονται αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2014.

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων εκκρεμούν ογδόντα τρεις (83) αιτήσεις εφάπαξ λόγω νέου τρόπου υπολογισμού Εφάπαξ Παροχής.

Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Οκρώβριο 2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων εκκρεμούν εβδομήντα πέντε (75) ατήσεις λόγω νέου τρόπου υπολογισμού Εφάπαξ Παροχής.

Προσωπικού Ιπποδρομιών

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών εκκρεμούν πενήντα επτά (57) αιτήσεις Εφάπαξ και τρεις (3) αιτήσεις Επιστροφής Εισφορών εκ των οποίων σαράντα (40) αιτήσεις Εφάπαξ και τρεις (3) αιτήσεις Επιστροφής Εισφορών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης, έντεκα (11) αιτήσεις Εφάπαξ λόγω νέου τρόπου υπολογισμού Εφάπαξ Παροχής και έξι (6) αιτήσεις Εφάπαξ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.

Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016 για τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου εκκρεμούν πέντε (5) αιτήσεις λόγω νέου τρόπου υπολογισμού Εφάπαξ Παροχής.

Προσωπικού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Νοέμβριο 2016 εκκρεμούν σαράντα δύο (42) αιτήσεις χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος από τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.

Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι για τον μήνα Νοέμβριο 2016 εκκρεμούν πενήντα τρεις (53) αιτήσεις χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος και δέκα τρεις (13) επιστροφής εισφορών για τον Τομέα Προσωπικού Ο.Υ.Θ.