>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/23011 (ΦΕΚ 2412/τ.Β'/27-9-2013)
Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα-ΤΑ.Π.Ι.Τ.
(Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 7.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»
γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»,
2. την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."»,
3. το υπ' αριθμ. Φ80000/20597/1219/24.7.2013 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με το οποίο ζητείται η καθιέρωση ειδικού ενιαίου ωραρίου εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Π.Ι.Τ., καθημερινά, από 7.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ., με στόχο την ταχύτερη υλοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Ταμείου να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας με στόχο, μεταξύ άλλων, τη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτήσεων απονομής εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους δικαιούχους,
4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 7.30 π.μ. έως 14.00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.