>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Δικαιούχοι αναγνώρισης :

Οι ασφαλισμένοι από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην ασφάλιση του Ταμείου και μέχρι τη λήψη του εφάπαξ βοηθήματος δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώριση με εξαγορά ως χρόνου ασφάλισης τους στο ταμείο των προϋπηρεσιών:

α) Κάθε προϋπηρεσίας η οποία διανύθηκε στην πρώην Ελευθέρα Ζώνη Λιμένος Θεσ/νίκης (Ε.Λ.Ζ.Θ.) και σήμερα Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.) και Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, και αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β) Κάθε προϋπηρεσίας η οποία διανύθηκε εκτός Ο.Λ.Θ. και Τ.Π.Π.Ο.Λ.Θ. και αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου.