>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Το Ταμείο χορηγεί εφάπαξ βοήθημα στους ασφαλισμένους με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Εφόσον τύχουν κύριας σύνταξης.

β) Εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο άνω των 5 ετών και μέχρι 35.

γ) Σε περίπτωση αναστολής καταβολής της σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το εφάπαξ βοήθημα κατά το χρόνο της αποχώρησης του.

2. Κλάσμα έτους πλέον των 6 μηνών θεωρείται συμπληρωμένο έτος ασφάλισης και προσμετράτε, μικρότερο των 6 μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα για τους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι υπηρετούσαν στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης κατά τον χρόνο μετατροπής του σε Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και για όσους προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν εφεξής από αυτόν, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του Ν.2084/92, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, αντιστοιχεί σε τόσες μηνιαίες αποδοχές, όσα και τα έτη ασφάλισης, τα οποία δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 35.

Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται, ο μέσος όρος των βασικών μισθών και των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των αντιστοίχων ποσών των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας που ελάμβανε ο υπάλληλος τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έξοδο του από την υπηρεσία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

4. Το χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ταμείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 38 του Ν.2084/92 (Α' 165), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, αντιστοιχεί σε τόσες μηνιαίες αποδοχές όσα και τα έτη ασφάλισης τα οποία για τον υπολογισμό του βοηθήματος δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 35.

Ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μέσος όρος που ελάμβανε ο υπάλληλος τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έξοδο του από την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Για τον προσδιορισμό των αποδοχών αυτών υπολογίζονται:

-   ο βασικός μισθός που έχει ο υπάλληλος (μισθολογικό κλιμάκιο)

-   το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του

-   οι τυχόν αυξήσεις

-   το επίδομα εξομάλυνσης, προσαυξημένου του αθροίσματος των πιο πάνω αποδοχών με ποσοστό 32,3%.

Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας

Αριθμ. Φ 30276/29188/1433/19.12.2006  ΦΕΚ Β 1870/27.12.2006

Το προβλεπόμενο από τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. εφάπαξ βοήθημα αυξάνεται κατά ποσοστό 3%.

Για τους νέους ασφαλισμένους το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση 2/39350/0022/τεύχος Β΄ 1308/24.6.1999.