>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανακαίνιση γραφείων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την ανάθεση του έργου της ανακαίνισης γραφείου 3ου ορόφου που βρίσκεται επι της οδού Σόλωνος 87 στην Αθήνα.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των «5.645,16» € (πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτά) προ ΦΠΑ, ήτοι «7.000,00» € (επτά χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 00.10.0863 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» του  Προϋπολογισμού του ΤΑ.Π.Ι.Τ. ή του διαδόχου Φορέα.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και με  κριτήριο  κατακύρωσης  την συνολική  χαμηλότερη  τιμή  σε  Ευρώ  για  την ανάθεση  του  έργου  της ετήσιας  ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και των λοιπών επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων» του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης ακινήτου στη Λάρισα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 213/ΔΜΔΜ/16 (αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./4355/3-10-2016)
Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 509/2016 (ΑΔΑ: 72ΣΣΟΡΡ4-7ΣΜ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 213/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: 7ΗΔΗΟΡΡ4-8ΛΜ) και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΛΑΡΙΣΑΣ, συνολικής τουλάχιστον 93,00 τ.μ. (+10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ.

Περισσότερα...

Ακύρωση Διαγωνισμού για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας κτηρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. υπ' αριθ. 27η/22-09-2016
Ακύρωση της υπ. αρ. 212/ΠΔ/16 (ΑΔΑ:ΨΥΛ7ΟΡΡ4-43Κ) διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης του κτηρίου, ιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. (76%) και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (24%), επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες των ΤΑΠΙΤ και 1ης ΥΠΕ του Π.Ε.Δ.Υ., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενη δαπάνη «25.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας κτηρίου (ακυρώθηκε)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία     --> ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) σε Ευρώ για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας του κτηρίου επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΤΑ.Π.Ι.Τ. και της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γνησίων Toner

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για προμήθεια γνήσιων toner, για κάλυψη αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού «4.200,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το σύνολο της προμήθειας.
Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση πυροσβεστικών φωλέων κ.α. Κατασκήνωση Βιλίων Αττικής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία, να καταθέσει προσφορά για την συντήρηση των πυροσβεστικών σταθμών, φωλέων, εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για την ετήσια απολύμανση (απεντόμωση – μυοκτονία) τεσσάρων (4) κτηρίων ιδιοκτησίας του ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για απολύμανση (απεντόμωση – μυοκτονία), για ένα (1) έτος, με τέσσερεις (4) συνολικά εφαρμογές, των τεσσάρων (4) κτηρίων τα οποία βρίσκονται στις οδούς:

Α) Ακαδημίας 58 και Ιπποκράτους, επιφάνειας περίπου 3.500,00 τ.μ., όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του ΤΑΠΙΤ.

Β) Χαριλάου Τρικούπη 28 και Σόλωνος, επιφάνειας περίπου 670,00 τ.μ., όπου στεγάζονται τα αρχεία του Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.

Γ) Κλεισόβης 2, επιφάνειας περίπου 350,00 τ.μ., όπου φυλάσσονται τα αρχεία της Γ’ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών (Τομείς: Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Πρόνοιας Λιμενεργατών).

Δ) Σόλωνος 87, επιφάνειας περίπου 150,00 τ.μ., όπου στεγάζεται η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ».

Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού «1.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για τα τέσσερα (4) ακίνητα, για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους.

Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς και για τα τέσσερα (4) ακίνητα για ένα(1) έτος.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση πυροσβεστικών φωλέων κ.α.

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενη πιστοποιημένη εταιρεία, της κατηγορίας Β' του πίνακα επιλογής της Ε.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ, να καταθέσει προσφορά για την συντήρηση των πυροσβεστικών σταθμών, φωλέων, εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας της κατασκήνωσης Βιλίων Αττικής.

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών υγιεινής

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.)»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια των ειδών υγιεινής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη ποσού 2.048,39 πλέον του ισχύοντος κατά την ημερομηνία τιμολόγησης ΦΠΑ, ήτοι 2.540,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).
Κριτήριο κατακύρωσης
Η χαμηλότερη συνολική τιμή στο σύνολο της προσφοράς.
................

Περισσότερα...