>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Ακύρωση Διαγωνισμού για το έργο της φύλαξης, επιτήρησης και ασφάλειας κτηρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ. υπ' αριθ. 27η/22-09-2016
Ακύρωση της υπ. αρ. 212/ΠΔ/16 (ΑΔΑ:ΨΥΛ7ΟΡΡ4-43Κ) διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης του κτηρίου, ιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. (76%) και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (24%), επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες των ΤΑΠΙΤ και 1ης ΥΠΕ του Π.Ε.Δ.Υ., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενη δαπάνη «25.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Απόφαση 495/2016: Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου:
1. Την ακύρωση της υπ. αρ. 212/ΠΔ/2016 διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΥΛ7ΟΡΡ4-43Κ), σχετικά με ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης του κτηρίου, ιδιοκτησίας ΤΑ.Π.Ι.Τ. (76%) και Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (24%), επί της οδού Ακαδημίας 58 στην Αθήνα, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες των ΤΑΠΙΤ και 1ης ΥΠΕ του Π.Ε.Δ.Υ., για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και προϋπολογιζόμενη δαπάνη «25.000,00»€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διότι στην προαναφερθείσα διακήρυξη δεν είχαν συμπεριληφθεί και αναφερθεί διατάξεις του Ν.4412/2016, σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), επειδή η Υπηρεσία δεν είχε έγκαιρη πληροφόρηση, σχετικά με τη δημοσίευσή του.
2. Την ανάρτηση της παρούσης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το παρόν πρακτικό επικυρώνεται αυθημερόν.
Το Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Ι.Τ.