>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Μίσθωσης ακινήτου στη Λάρισα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 213/ΔΜΔΜ/16 (αρ.πρωτ.: ΓΠ οικ./4355/3-10-2016)
Το Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα -ΤΑ.Π.Ι.Τ.- (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 509/2016 (ΑΔΑ: 72ΣΣΟΡΡ4-7ΣΜ) απόφαση Δ.Σ. του, προκηρύσσει κατά τους όρους της διακήρυξης 213/ΔΜΔΜ/16 (ΑΔΑ: 7ΗΔΗΟΡΡ4-8ΛΜ) και του Π.Δ. 715/79 Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για μίσθωση ακινήτου (χώροι γραφείων) για την στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΛΑΡΙΣΑΣ, συνολικής τουλάχιστον 93,00 τ.μ. (+10%) συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποθήκης. Να διαθέτει κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό (ψύξη-θέρμανση), σκίαση, βοηθητικούς χώρους (wc), καλωδιώσεις εξυπηρέτησης τηλεφωνικού κέντρου και Η/Υ.

Το μίσθωμα θα είναι σταθερό και για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης (ένα έτος) και δεν πρέπει το μηνιαίο μίσθωμα να υπερβαίνει το ποσό των «313,50»€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων (φόροι – τέλη κ.λπ.), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26/10/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής στα γραφεία του ΤΑ.Π.Ι.Τ. του Περιφερειακού γραφείου ΛΑΡΙΣΑΣ, στην οδό Ανθίμου Γαζή 3 (1ος όροφος) στη ΛΑΡΙΣΑ.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Ταμείου, Ακαδημίας 58 - 6ος όροφος – στην Αθήνα, καθ' εκάστη εργάσιμη ημέρα από την 8:00 π.μ. μέχρι την 2:00 μ.μ. (τηλ. 2103676808). Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει την διακήρυξη στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Π.Ι.Τ.: www.tapit.gr
Προσφορές γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας ΛΑΡΙΣΑΣ, επί της οδού Ανθίμου Γαζή 3 (1ος όροφος), στη ΛΑΡΙΣΑ.