>
  
  
  
Εκτύπωση
12.01.17

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ΤΑΠΙΤ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)»
ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές  και με  κριτήριο  κατακύρωσης  την συνολική  χαμηλότερη  τιμή  σε  Ευρώ  για  την ανάθεση  του  έργου  της ετήσιας  ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ και μηδέν λεπτών) συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων και των λοιπών επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) 0892 «Ασφάλιστρα και Φύλακτρα Ακινήτων» του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Π.Ι.Τ.

......................

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, δημόσια, κατά την οποία έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται οι υποψήφιοι μειοδότες ή οι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν νόμιμα οριστεί από τους έχοντες δικαίωμα προς τούτο.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στον 7ο όροφο (γραφείο 701) την 15/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατό είκοσι (120) ημερών.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης  θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ – Ακαδημίας 58 Αθήνα – ΤΚ 10679 - ημιώροφος Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/11/2016 Δευτέρα και ώρα 14:00

ερόμενοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑΠΙΤ:

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58  Αθήνα ΤΚ 10679

- ημιώροφος

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Γραμματείας

 

 

 

14/11/2016

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

14:00

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58  Αθήνα ΤΚ 10679

7ος όροφος Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

 

15/11/2016

 

ΤΡΙΤΗ

 

09:00