>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών

Διατάξεις και τρόπος Υπολογισμού Εφάπαξ

Α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

 Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 5 του Κανονισμού Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 103/3/3233/22-12-79 Απόφ. Υπουργού Κοινων. Υπηρ. (ΦΕΚ 338 Τ. Β/80) . Ισούται δε προς το 4% του μέσου ημερήσιου μισθού του ασφαλισμένου του προηγούμενου από την συνταξιοδότησή του  χρόνου για κάθε ημέρα εργασίας ή υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα μετά τις 17 Ιουνίου 1951 μέχρι σήμερα και προς το 2% του μέσου ημερήσιου μισθού για κάθε ημέρα ασφάλισης πριν τις 17 Ιουνίου 1951. Προκειμένου δε για αυτοτελώς εργαζόμενους (προπονητές – αναβάτες ) ο ημερήσιος μισθός υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού Πρόνοιας , τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα.

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ασφαλισμένος ο οποίος εργάσθηκε :

α)  Ως μαθητευόμενος αναβάτης από το 1957 μέχρι το 1966 , οπότε πραγματοποίησε 175 αναβάσεις που ισοδυναμούν με 350 ημέρες εργασίας.

β)  Ως σταβλίτης από 1-12-1968 μέχρι 31-12-1975 και πραγματοποίησε στην ασφάλιση του ταμείου 1861 ημέρες εργασίας και γ) ως προπονητής ίππων από 1-4-1975 μέχρι 4-7-2007 και πραγματοποίησε 9608 ημέρες εργασίας συνολικά δε πραγματοποίησε τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα   11819 ημέρες εργασίας. Επειδή οι συντάξιμες αποδοχές του προπονητή κατά μήνα το προηγούμενο από την συνταξιοδότησή του έτος δηλ. το  2006 ανήλθαν στο ποσό των 3.586,79 € και οι συντάξιμες αποδοχές    του σταβλίτη κατά μήνα ανέρχονται στο ποσό των 1.062,50 € , κατά συνέπεια οι ημερήσιες αποδοχές του ανωτέρω ανήλθαν κατά το έτος 2006 , τελευταίο πριν την έξοδο του 12μήνο :α) ως προπονητής στα 143,47 € (3.586,79 : 25) και β) ως σταβλίτης στα 42,50 € . [( 1.062,50*12)/300].

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει εφάπαξ βοήθημα το οποίο ανέρχεται :

Ως προπονητής  : 143,47 (μέσος ημερ. μισθός τελευταίου 12μήνου) * 4% * 9958(ημέρες εργασίας)  = 57.158,92 €

Ως σταβλίτης   :   42,50 (μέσος ημερ. μισθός τελευταίου 12μήνου) * 4% * 1861(ημέρες εργασίας)  = 3.163,70 €

Συνολικό ποσό εφάπαξ βοηθήματος = 57158,92 + 3163,70 = 60.322,62 €

Β. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

(Ο τρόπος υπολογισμού εφάπαξ προβλέπεται από τον Ν.2084/1992 ως και την Υπουργική Απόφαση 2/39350/0022/2-3-99 (ΦΕΚ Β’ 1308/99)

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συντάξιμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τον αριθμό των ημερομισθίων μετατρεπομένων σε έτη ασφάλισης και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο χρόνου λιγότερο του έτους, θα λαμβάνεται υπ’ όψη αναλογία του χρόνου αυτού.