>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος είναι:

 1. Οι ασφαλισμένοι του ΤΑ.Π.Ε.Μ. που θα συνταξιοδοτηθούν από το φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης λόγω γήρατος, ή οριστικής αναπηρίας.
 2. Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου που δικαιούνται σύνταξη.

  Σε περίπτωση περισσοτέρων από έναν δικαιούχων, το ποσό του εφάπαξ κατανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία του ποσοστού της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης.

  Προϋποθέσεις για την λήψη Εφάπαξ Βοηθήματος

  Για την λήψη Εφάπαξ Βοηθήματος απαιτούνται συνολικά οι ίδιες ημέρες ασφάλισης στον  Τομέα  με όσες απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου από το ΕΤΕΑΜ.

  Ο δικαιούχος Εφάπαξ Βοηθήματος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προβλεπόμενες χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος κατά το χρόνο συνταξιοδότησης από τον κύριο και επικουρικό φορέα.

  Ποσό Εφάπαξ Βοηθήματος

  Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος καθορίζεται σε 25,3 βασικές μηνιαίες συντάξεις (συν προσαύξηση 4% για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2006).
  Ως βασική μηνιαία σύνταξη ορίζεται η βασική σύνταξη της Απόφασης συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου από το ΕΤΕΑΜ.

  Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος για όσους ασφαλίσθησαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής σε Φορείς Πρόνοιας καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 37 & 38 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ  165 τ. Α') όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά και υπολογίζεται με βάση την αριθμ. 2/39350/0022/24-5-1999 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1308 τ. Β').

  «Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί 10 έτη ασφάλισης.
  Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλουθ των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησον σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.»

  Χορηγούμενο ποσό Εφάπαξ Βοηθήματος σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

  Για τον ασφαλισμένο του ΤΑ.Π.Ε.Μ. που ασφαλίστηκε διαδοχικά και σε άλλο Ταμείο ή Κλάδο που χορηγεί Εφάπαξ παροχή, το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος, καθορίζεται αναλογικά για το κάθε Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 1405/1983 όπως ισχύει κάθε φορά..

  Σε περίπτωση συνταξιούχου του ΕΤΕΑΜ με διαδοχική ασφάλιση και με άλλο επικουρικό Ταμείο που δεν χορηγεί Εφάπαξ παροχή, το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος είναι ανάλογο του ποσού της σύνταξης που βαρύνεται από τα ημερομίσθια του τ. ΕΤΕΜ και του ΕΤΕΑΜ για τα οποία υπάρχουν αντίστοιχες καταβολές εισφορών στο ΤΑ.Π.Ε.Μ.

  Επιστροφή Ασφαλιστικών εισφορών σε μη δικαιούχους Εφάπαξ Βοηθήματος.

  Ο ασφαλισμένος που δεν θα συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για χορήγηση Εφάπαξ Βοηθήματος, δικαιούται επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών του από τον Τομέα ΤΑ.Π.Ε.Μ. μετά από αίτησή του και εφόσον έχει παραπάνω από 900 ημερομίσθια στην ασφάλιση του Τομέα (άρθρο 38 & 56 του Ν.2084/92 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 9 του Ν.2335/95).