>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δικαιούχοι των ατομικών εισφορών

  1. Όσοι δεν έλαβαν, ούτε δικαιούνται Εφάπαξ και τελευταία μέρα της ασφάλισής τους είναι μετά την 7-10-1992 (δημοσίευση του Ν.2084/92), εφόσον συμπληρώσουν τρία (3) έτη στην ασφάλιση, έντοκα για εισφορές μέχρι τον 2/2003 7% και από 3/2003 και μετά 5% και από 6/12/2006 το επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 9 Ν.2335/95).
  2. Εάν τελευταία μέρα ασφάλισης της (1) περίπτωσης είναι πριν την 7-10-1992 εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στην ασφάλιση (έντοκα).
  3. Όσοι έχουν λάβει Εφάπαξ με τις διατάξεις του Ν.2768/99 (άρθρο 23) εάν συνεχίσουν ή επανέλθουν στο επάγγελμα, κατά την συνταξιοδότησή τους εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές (άτοκα) (5 χρόνια).

Όσοι έχουν λάβει Εφάπαξ πριν από τον Ν.2768/99 εφόσον επανέλθουν στο επάγγελμα και συνταξιοδοτηθούν μετά την 19-12-2002 εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές (άτοκα) κατά την συνταξιοδότηση. Εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την 19-12-2002 εφόσον έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) πλήρεις μηνιαίες καταβολές και τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνιαίες καταβολές την τελευταία πενταετία (άτοκα) κατά την συνταξιοδότηση.

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω εικοσαετίας (άρθρο 23 Ν.2768/99)

Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώσουν εκατόν ογδόντα (180) τουλάχιστον πλήρεις μηνιαίες καταβολές και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρη έτη στην άσκηση του επαγγέλματος του ξενοδοχοϋπαλλήλου η οποία αποδεικνύεται με τα ένσημα.

Οι απασχολούμενοι εποχιακά δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο άσκησης του επαγγέλματος - και μόνο – το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεχών εποχιακών απασχολήσεών τους με εκατόν (100) τουλάχιστον ημερομίσθια κάθε χρόνο στον ίδιο εργοδότη.
Για τον υπολογισμό της εικοσαετίας στο επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος στράτευσης, λοχείας και επαγγελματικής επιμόρφωσης όταν τελευταίο επάγγελμα πριν την έναρξη του και πρώτο μετά το πέρας του ήταν αυτό του ξενοδοχοϋπαλλήλου (η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο νέο καταστατικό).


Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω σύνταξης

1. Όσοι ασφαλισμένοι έτυχαν σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από Φορέα ασφάλισης μετά την 2-1-2004 (ημερομηνία ισχύος του νέου καταστατικού), είτε αποχωρήσουν από το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου, είτε όχι και έχουν συμπληρώσει εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου (εφαρμογή νέου καταστατικού ΥΑ Φ.30202/25847/1194/11-12-2003 ΦΕΚ 1893/19-12-2003).

2. Όσοι ασφαλισμένοι έτυχαν σύνταξης γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από Φορέα ασφάλισης μέχρι την 31-12/2003 :
α) Εάν συνταξιοδοτηθούν από το επάγγελμα του ξενοδοχοϋπαλλήλου και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) πλήρεις μηνιαίες καταβολές.
β) Εάν συνταξιοδοτηθούν από άλλο επάγγελμα και έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) πλήρεις μηνιαίες καταβολές.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επιπλέον να έχει συμπληρώσει εντός της τελευταίας πενταετίας της ασφάλισης :

α.  7,2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος πλήρους απασχόλησης.

β.  3 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος μειωμένης (λιγότερες των 9 μηνών) απασχόλησης.

γ.  2 πλήρεις μηνιαίες καταβολές ανά έτος εποχιακής απασχόλησης (εντός του διαστήματος από 1/4- 31/10, εφαρμογή παλαιού καταστατικού Φ202/403/8-7-02 ΦΕΚ 463/15-7-92).