>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Α. Παλαιοί Ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/1993)

Ο τρόπος υπολογισμού Εφάπαξ Βοηθήματος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του καταστατικού του τ. ΤΑΞΥ και έχει ως εξής;

«2. Ποσό Εφάπαξ Βοηθήματος

α) Το ποσό του Εφάπαξ Βοηθήματος ισούται με το γινόμενο του από την παράγραφο αυτή οριζομένου «μισθού» του ασφαλισμένου επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης του στον Κλάδο Πρόνοιας, για το τμήμα αυτού μέχρι 1.860,00 €, προσαυξημένο κατά το γινόμενο του 50% του επί πλέον μισθού για τον οποίο καταβλήθηκαν νόμιμα ασφαλιστικές εισφορές, επί τον αριθμό των ετών ασφάλισης.

β) Προκειμένου περί ασφαλισμένων που συμπληρώνουν τριακόσιες εξήντα (360) πλήρεις μηνιαίες καταβολές στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου, το πιο πάνω Βοήθημα προσαυξάνεται κατά πέντε (5) μισθούς, οι οποίοι υπολογίζονται με ανάλογη εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

γ) Για την εξεύρεση των ετών ασφάλισης, κάθε έτος ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες των είκοσι πέντε (25) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο και για τις οποίες καταβλήθηκαν και οι νόμιμες εισφορές. Αν κατά το άθροισμα του χρόνου ασφάλισης και μετά τον υπολογισμό των πλήρων ετών, απομένει διάστημα έξι (6) και πάνω μηνών, λογίζεται ως πλήρες έτος, ενώ διάστημα κάτω των έξι (6) μηνών, δεν λαμβάνεται υπόψη.

δ) Για την εξεύρεση του κατά την παράγραφο αυτή «μισθού» σε κάθε περίπτωση παροχής Εφάπαξ Βοηθήματος, λαμβάνεται ως αφετηρία η τελευταία ημέρα ασφάλισης του δικαιούχου στο ταμείο, μέχρι να συμπληρωθούν αποδοχές για τις οποίες υπολογίσθηκαν ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο εξακοσίων (600) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο(για εξαήμερη απασχόληση)ή πεντακοσίων είκοσι οχτώ (528) ημερών εργασίας με πλήρες ωράριο (για πενθήμερη απασχόληση)προσαυξημένες με δυο (2) δώρα εορτών και δυο (2) επιδόματα αδείας, που να αντιστοιχούν σε αποδοχές πλήρων ετών. Το άθροισμα αυτών διαιρείται δια του 24.»

Β. Νέοι Ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993)

Ο τρόπος υπολογισμού για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση μετά την 1/1/93 έχει ως εξής :
Το Εφάπαξ Βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα τοις εκατό 70% των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.