>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

(ΠΑΛΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Εισφορά ασφαλισμένου, σε ποσοστό 4,5% και εργοδότη σε ποσοστό 3%, επί των μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων.

(ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Η συνολική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου που ασφαλίστηκε για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα ασφάλισης από 1.1.1993 (νέος ασφαλισμένος κατά το Ν.2084/92 (Α΄165) και το νόμο 2320/95 (Α’133) η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4% επί των αποδοχών που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2320/95 (Α’133) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.