>
  
  
  
Εκτύπωση

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκε στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. την 01/01/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 90 του νόμου 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α'/12-05-2016).

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.

Απο 01/01/2017 η εξυπηρέτηση των πολιτών των τέως Ταμείων-Τομέων-Κλάδων και Λογαριασμών Πρόνοιας που εντάσσονται στο ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται προσωρινά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες (δηλαδή, οι ασφαλισμένοι του τέως ΤΠΔΥ θα πρέπει να απευθύνονται στο τέως ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ στο ΤΑΠΙΤ, του ΕΤΑΑ στο ΕΤΑΑ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΤΑΥΤΕΚΩ) κατά τις ώρες υποδοχής που είχαν θεσπιστεί από αυτές και στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Νέα φόρμα επικοινωνίας  www.eteaep.gov.gr/web/form

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Τομέας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με την από 1.8.1949 Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Υδρεύσεως και του Συνδέσμου Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης συστάθηκε το ταμείο το οποίο με το άρθρο 25 του ν. 1027/80, ΦΕΚ  Α 49/26.2.1980 θεωρήθηκε ως νομίμως συσταθέν από της ιδρύσεως του:

Όπως τροποποιήθηκε  με :

1) Απόφαση  Υπουργού Εργασίας    41180/Σ.996/τ.Β 126/12.7.1955

2) Απόφαση Υπουργού Εργασίας      29760/Σ 253/τ.Β.187/13.6.1961

3) Απόφαση Υπουργού Εργασίας  71012/Τ.Β.327/17.8.1964

4) Κοινή Απόφαση Υπουργών Συντονισμού και Κοιν. Υπηρεσιών  51346/27-27/26.7.1967 και 59605/7.6.1967 Υπ. Συντονισμού Α.Ν. 283 Ν.Δ.1 /1968

5) Απόφαση Υπουργού Εργασίας Φ.110/3/130460/Σ.1694/Τ.Β.258/15.4.1969

6) Απόφαση Υπουργού Εργασίας 209/3654/τ.β.864/29.10.1971

7) Κοινή  Απόφαση  Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας Προνοίας και     Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ. οικ.1592/30.8.1990/φεκ 559 τ. Β./30.8.1990

8) Απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων αριθμ.    Φ.209/1533/17.12.2001 ΦΕΚ 1709/20.12.2001 τεύχος Β΄.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση Υπουργού Εργασίας Αριθμ. 62447/Σ.1205/38τ.Β/18.02.1952, η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Ιουλίου 1949.

Όπως τροποποιήθηκε με την :

  1. Απόφαση Υπουργού Εργασίας ΑΡΙΘ. 19539/Σ.460/86τ.Β/14.04.1952
  2. Απόφαση Υπουργού Εργασίας Φ.56394/1/54/140 τ.Β/12.07.1954
  3. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 76029/Σ 1761/55/τ.Β 8/16.1.1956
  4. Απόφαση  Υπουργού Εργασίας 74957/Σ 873/τ.Β 82/14.3.1961
  5. Απόφαση Υπουργού Εργασίας  5041/Σ.73/τ.β 72/5.3.1962
  6. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 76461/Σ.1076/τα Β 412/16.11.1962
  7. Απόφαση Υπουργού Εργασίας 35011/Σ 321/τ.Β 191/4.5.1963 
  8. Απόφαση Υπουργού Εργασίας  45653/Σ.381/τ.Β 538/ 19/8/1965
  9. Απόφαση Υπουργού Εργασίας  & Κοιν. Ασφαλίσεων Φ.209/οικ.796/τ.Β 570/5.6. 1998

10.  Απόφαση Υπουργού Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων  Φ.209/1533/τ.β.1709/20.12.2001

Β.Απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αριθμ.Φ.80000/οικ.26625/1319/17-11-2006 ΦΕΚ1772/τ.Β’/6-12-2006

Γ. Παρ. 3 άρθρου 12 Ν. 1405/83, Παρ. 5 άρθρου 18 Ν. 2079/92 και Παρ. 2 άρθρου 7 Ν. 2335/95.